பல்கலைக்களக மற்றும் தொழில்துரைக்கு இடையிலான தொடர்புகளின் பிரச்சினைகள்.

கற்கை தலைப்பு : பல்கலைக்களக மற்றும் தொழில்துரைக்கு இடையிலான தொடர்புகளின் பிரச்சினைகள்.

ஆராய்ச்சியாலர் : கலாநிதி. எம். எஷாம்

விபரங்களைப் பார்க்கவும் >>