பல்கலைக்களக மற்றும் தொழில்துரைக்கு இடையிலான தொடர்புகளின் பிரச்சினைகள்.විශ්ව විද්‍යාල සහ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය අතර අන්තර් සම්බන්ධතා ආශ්‍රිත ගැටලුIssues Related to Linkages Between University – Industry Partnership Programmes

கற்கை தலைப்பு : பல்கலைக்களக மற்றும் தொழில்துரைக்கு இடையிலான தொடர்புகளின் பிரச்சினைகள்.

ஆராய்ச்சியாலர் : கலாநிதி. எம். எஷாம்

விபரங்களைப் பார்க்கவும் >>අධ්‍යයන මාතෘකාව : විශ්ව විද්‍යාල සහ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය අතර අන්තර් සම්බන්ධතා ආශ්‍රිත ගැටලු

පර්යේෂක : ආචාර්ය්‍ය එම්. ඉශාම්

වැඩි විස්තර සඳහා >>Title of the Study : Strategies to Develop University- Industry Interactions in Sri Lanka

Researcher : Dr. M. Esham

Download more details>>