பல்கலைக்கழக மற்றும் தொழில் நிகழ்ச்சிகள் தொடர்புகளுக்கிடையே காணப்படும் பிரச்சனைகள்.කර්මාන්ත අංශයෙහි සහභාගීත්ව වැඩසටහන් සහ කාර්මික ආයතන අතර සම්බන්ධතාවයන් පිළිබඳ ඇගයීමIssues related to linkages between Technical Institutions and Industry partnership programmes

கல்வி தலைப்பு : பல்கலைக்கழக மற்றும் தொழில் நிகழ்ச்சிகள் தொடர்புகளுக்கிடையே காணப்படும் பிரச்சனைகள்.

ஆராய்ச்சியாலர் : பேராசிரியர். டீ.ஏ. பியசிரி

விபரங்களைப் பார்க்கவும் >>අධ්‍යයන මාතෘකාව : කර්මාන්ත අංශයෙහි සහභාගීත්ව වැඩසටහන් සහ කාර්මික ආයතන අතර සම්බන්ධතාවයන් පිළිබඳ ඇගයීම

පර්යේෂක : ආචාර්ය්‍ය ටි.ඒ. පියසිරි මහාතා

වැඩි විස්තර සඳහා >>Title of the Study : Issues related to linkages between Technical Institutions and Industry partnership programmes

Researcher : Dr. T.A.Piyasiri

Download more details>>