...
ජාතික අධ්‍යාපන කොමිසම වෙත
සාදරයෙන් පිළිගනිමු
Previous
Next

Mandate

Make recommendations at periodic intervals to the President on education policy in all it’s aspects with the view to ensuring continuity in education policy and strategy, and enabling the national education system to respond to changing needs of society and country including the engagement in policy analysis and research, setting national education goals and standards and guidelines for wide spectrum matters connected with education while engaging in monitoring of education programmes in operation, data management and publication

Our Vision

Holistic society of progressive and lifelong learners for a peaceful, cohesive Sri Lankan society attuned to facing local and global challenges

Our Mission

Function as the premier organization in setting national education policy, goals, competency profiles, and standards of educational qualifications with monitoring and certification roles with the view to improve quality, relevance, and standards of education

කාර්යභාරය

ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියේ සහ උපාය මාර්ගවල අඛණ්ඩ පැවැත්ම සහතික කිරීම, ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණ හා පර්යේෂණවල නියැලීම, සමාජයේ සහ රටේ වෙනස්වන අවශ්‍යතාවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට හැකිවන සේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය සකස් කිරීමේ අරමුණින් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා වෙත කාලානුරූප නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම, ජාතික අධ්‍යාපන ඉලක්ක සහ ප්‍රමිති සැකසීම, අධ්‍යාපනය හා සම්බන්ධ පුළුල් පරාසයක කරුණු සඳහා මාර්ගෝපදේශ සැකසීම, ක්‍රියාත්මක වීම, දත්ත කළමනාකරණය සහ ප්‍රකාශනය, අධ්‍යාපන වැඩසටහන් අධීක්ෂණය කිරීමේ නිරත වීම කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රමුඛ කාර්යය වේ.

අපගේ දැක්ම

සමස්ත ශ්‍රී ලාංකේය සමාජය, දේශීය හා ගෝලීය අභියෝගවලට මුහුණ දීමට හැකිවන පරිදි සාමකාමී, සහයෝගී, ප්‍රගතිශීලී චින්තනයෙන් හෙබි ජීවිත කාලය පුරාම ඉගෙන ගන්නන් බවට පත්කිරීම.

අපගේ මෙහෙවර

ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති, ඉලක්ක සැකසීමේ ප්‍රමුඛතම සංවිධානය ලෙස කටයුතු කිරීම, අධ්‍යාපනයට අදාළ නිපුණතා පැතිකඩ සහ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් පිළිබඳ ප්‍රමිතීන් අධීක්ෂණය කිරීමත්, ඒවායේ ගුණාත්මකභාවය, අදාළත්වය සහ ප්‍රමිතීන් වැඩිදියුණු කිරීමේ අදහසින් සහතික කිරීමේ භූමිකාව ඉටු කිරීම.

කොමිෂන් සභාවේ බලතල හා කර්තව්‍ය

අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය සහ සැලසුම් හෝ සැලසුම් වහා සමාලෝචනය කිරීම සහ පෘථුල ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම ද ඇතුළුව, අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති නොකඩවා පවත්වාගෙන යාම සහතික කිරීම සහ සමාජයේ වෙනස් වන අවශ්‍යතාවන්ට අධ්‍යාපන ක්‍රමය අනුකූලතාව දැක්වීම හැකි කිරීමේ අදහස ඇතිව, අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියේ සියළුම අංශ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම

ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය සහ සැලැස්ම හෝ සැලසුම් කලින් කල සමාලෝචනය කිරීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම ද අවශ්‍ය විටෙක ඒ ප්‍රතිපත්තියේ, සැලස්මේ හෝ සැලසුම්වල ඇති කළ යුතු වෙනස්කම් ජනාධිපතිවරයාට නිර්දේශ කිරීම

කොමිෂන් සභාවේ උපදෙස් සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් කොමිෂන් සභාව වෙත යොමු කරනු ලැබිය හැකි, අධ්‍යාපනයට අදාළ සියලු කාරණා සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාට උපදෙස් දීම.

විශේෂ සිදුවීම්

අපගේ මූලික කාර්යයන්

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති  සම්පාදනය සදහා බලය පැවරී ඇති ප්‍රමුඛතම ආයතනය වන  ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව 1991 අංක 19 දරන පාර් ලිමේන්තු පනත මගින් ස්ථාපිත කර ඇත. මීට අමතරව ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය හා පර්යේෂණවල නිරතවීම, ජාතික අධ්‍යාපන ඉලක්ක සහ අධ්‍යාපනය හා සම්බන්ධ පුළුල් පරාසයක ප්‍රමිති සහ මාර්ගෝපදේශ සකස් කිරීම, අධීක්ෂණය, දත්ත කලමනාකරණය, සහ ප්‍රකාශන නිකුත් කිරීම සිදුකරයි. එම අරමුණු ශාක්ෂාත් කර ගැනීම සදහා ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව පහත සදහන් කාර්යයන්වල නිරත වේ

තවත් වීඩියෝ බලන්න

පුස්තකාලය

ප්‍රකාශන

ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව විසින්  අධ්‍යාපනික සඟරා, වාර්තා සහ පොත් ඇතුළු අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන ප්‍රකාශයට පත් කරයි.  ප්‍රතිපත්ති වාර්තා, පර්යේෂණ ප්‍රකාශන මේ සදහා උදාහරණ ලෙස පෙන්වාදියහැත.

තවත් වීඩියෝ බලන්න

පුස්තකාලය

ප්‍රකාශන

ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව විසින්  අධ්‍යාපනික සඟරා, වාර්තා සහ පොත් ඇතුළු අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන ප්‍රකාශයට පත් කරයි.  ප්‍රතිපත්ති වාර්තා, පර්යේෂණ ප්‍රකාශන මේ සදහා උදාහරණ ලෙස පෙන්වාදියහැත.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.