සාදරයෙන් පිළිගනිමු
ජාතික අධ්‍යාපන කොමිසම
Previous
Next

දැක්ම

ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාව සුරක්ෂිත කෙරෙන්නාවුත් සියළු අභියෝගයන්ට මුහුණ දී ම සඳහා යොදා ගත හැකි බව සහ සාධාරණත්වය සහතික කෙරෙන්නාවුත් පරිපූර්ණ අධ්‍යාපනයක් සැමට ලබාදෙන පෘථුල ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුවක්..

මෙහෙවර

අධ්‍යාපන පද්ධතියේ සියළු අංශ නොකඩවා පවත්වාගෙන යාම සහතික කෙරෙන්නාවුත් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙනස්වන අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූලතාව දැක්වීමේ හැකියාව ඇත්තාවුත් ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති සාකච්ජා කිරීම හා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම.

Mandate

Make recommendations to the President, on educational policy in all its aspects, with a view to, ensuring continuity in educational policy and enabling the education system to respond to changing needs in society, including an immediate review of educational policy and plan or plans and the making of recommendations to the President, on a comprehensive National Education Policy.

Power and Functions

To make recommendation to the President, on educational policy in all aspects

To review and analyze periodically the national education policy plans or plans in operation and when necessary, to recommend to the President, changes in such policy, plan or plans; and

To advise the President on any other matter relating to education which may be referred to it by the President, for its

ඉස්මතු කිරීම්

විශේෂාංග වීඩියෝ

පුස්තකාලය

ප්‍රකාශන

NEC අධ්‍යාපනික සඟරා, වාර්තා සහ පොත් ඇතුළු අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන බොහෝ ප්‍රකාශන සකස් කරයි. මෙම ක්ෂේත්‍රයේ සුප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශන සඳහා උදාහරණ කිහිපයක් ඇතුළත් වේ; ප්‍රතිපත්ති ලේඛන, පර්යේෂණ ප්‍රකාශන.