විශ්ව විද්‍යාල මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ගුරු අධ්‍යාපන වැඩසටහන්

අධ්‍යයන මාතෘකාව : විශ්ව විද්‍යාල මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ගුරු අධ්‍යාපන වැඩසටහන්
පර්යේෂක : මහාචාර්ය්‍ය ඇල්සි කොතලාවල

වැඩි විස්තර සඳහා >>