එම්. එම් . නයීමුදීන් මහතා

Mr. M.M. Nayeemudeen

‌රාජ්‍ය පරිපාලන , ස්වදේශ කටයුතු , පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය