997 අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ මගින් අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විද්‍යා විෂයන් ඉගැන්වීම කෙරෙහි සිදුවු බලපෑම පිලිබඳ අධ්‍යයනය

අධ්‍යයන මාතෘකාව : 997 අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ මගින් අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විද්‍යා විෂයන් ඉගැන්වීම කෙරෙහි සිදුවු බලපෑම පිලිබඳ අධ්‍යයනය
පර්යේෂක : ආචර්ය්‍ය සුනෙත්‍රා කරුණාරත්න

වැඩි විස්තර සඳහා >>