ද්විතීය මට්ටමේදී (6-11) නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාවය ඇගයීම

අධ්‍යයන මාතෘකාව : ද්විතීය මට්ටමේදී (6-11) නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාවය ඇගයීම
පර්යේෂක : මහාචාර්ය්‍ය චන්ද්‍රා ගුණවර්ධන, මහාචාර්ය්‍ය ස්වර්ණා විජේතුංග සහ මහාචාර්ය්‍ය ලාල් පෙරෙරා

වැඩි විස්තර සඳහා >>