தவிசாளா், மூன்றாம் நிலைக்கல்வி தெரழிற்கல்வி ஆணைக்குழு