ටී .එම් .ජේ. බණ්ඩාර මහතා

‌අධ්‍යක්‍ෂක, ජාතික සැලසුම්කරණ අමාත්‍යාංශය