ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව

126, නාවල පාර, නුගේගොඩ, ශ්‍රී ලංකාව. දුරකතනය : +94 11 2815705 ෆැක්ස් : +94 11 2816177 ඉතැපෑල : sponec@slt.lk වෙබ් අඩවිය : www.nec.gov.lk

නම *
ඉතැපෑල *
දුරකතනය
කාරණය
පැමිණිල්ල
captcha  

Department Contacts

වැඩසටහන් නිලධාරී (ප්‍රතිපත්ති සැලසුම්)ඩබ්.ඩී.ඒ.කේ.දමයන්ති මිය+94 112854596+94 112816178necpoachala@gmail.com

තනතුර නම දුරකතන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
සභාපති මහාචාර්ය හරිස්චන්ද්‍ර අබේගුණවර්ධන මහතා +94 112815701 +94 112816177 chnec2018@gmail.com
උප සභාපති(ප්‍රතිපත්ති) පද්මිණි රණවීර මහත්මිය +94 112815702 +94 112816178 vcplnec@slt.lk
උප සභාපති(සැලසුම්) එම් . කිංස්ලි ප්‍රනාන්දු මහතා +94 112815702 +94 112816178 vcplnec@slt.lk
ලේකම් +94 112815703 +94 112816178 secnec@slt.lk
සහකාර ලේකම් එස්.එම්. ඒ ද අල්විස් මයා +94 112815710 +94 112816178
ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ නිළධාරී එන්.පී. ජේ. හේවගේ මයා +94 112854599 +94 112816178 nisantaprem78@gmail.com
ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ නිළධාරී ආර්.ඒ.ආර්. කරුණාරත්න මයා +94 112815707 +94 112816178 nec_pro@yahoo.com
පරිපාලන නිළධාරී එච්.එෆ්.සී.ජේ.ෆොන්සේකා මයා +94 112815705 +94 112816178 champika.fonseka@gmail.com
වැඩසටහන් නිලධාරී(මූල්‍ය) +94 112815706 +94 112816178 accountsnec@yahoo.com
වැඩසටහන් නිලධාරී(තොරතුරු) ඩබ්.ඒ.ඩී.ටී.ජයසිංහ මිය +94 112815707 +94 112816178 dumznec@gmail.com
වැඩසටහන් නිලධාරී(ප්‍රතිපත්ති සැලසුම්) සී.ආර්.මයුරන් මයා +94 112815707 +94 112816178 mayuranchristy@gmail.com