ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව

126, නවල පාර, නුගේගොඩ, ශ්‍රී ලංකාව. දුරකතනය : +94 11 2815701 ෆැක්ස් : +94 11 2816177 ඉතැපෑල : sponec@slt.lk වෙබ් අඩවිය : www.nec.gov.lk

නම *
ඉතැපෑල *
දුරකතනය
කාරණය
පැමිණිල්ල
captcha  

Department Contacts

තනතුර නම දුරකතන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
සභාපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් ජයතිලක මහතා +94 112815701
+077 7769713
+94 112816177 chnec@slt.lk clakshmanv@gmail.com
උප සභාපති(ප්‍රතිපත්ති) ආචාර්ය සිවනන්දම් සිවසේකරම් +94 112815702 +94 112816178 vcplnec@slt.lk
උප සභාපති(සැලසුම්) ආචාර්ය ආරියවංශ දිසානායක +94 112815702 +94 112816178 vcplnec@slt.lk
ලේකම් එච්.එන්.එන්. ගුණසේකර මිය +94 112815703 +94 112816178 secnec@slt.lk
ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ නිළධාරී අනුර හෙට්ටිආරච්චි මයා +94 112815707 +94 112816178 sponec@slt.lk
සහකාර ලේකම් එස්.එම්. ඒ ද අල්විස් මයා +94 112815710 +94 112816178
ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ නිළධාරී – 1ශ්‍රේණිය එස්. ඒ. ඩී ද සිල්වා මයා +94 112815708 +94 112816178
ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ නිළධාරී – 1ශ්‍රේණිය ඩී. ඩී. සී කළුබෝවිල මයා +94 112815709 +94 112816178
ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ නිළධාරී – IIශ්‍රේණිය එන්.පී. ජේ. හේවගේ මයා +94 112854599 +94 112816178
ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ නිළධාරී – IIශ්‍රේණිය ආර්.ඒ.ආර්. කරුණාරත්න මයා +94 112854599 +94 112816178
පරිපාලන නිළධාරී එච්.එෆ්.සී.ජේ.ෆොන්සේකා මයා +94 112815705 +94 112816178
වැඩසටහන් නිලධාරී (ප්‍රතිපත්ති සැලසුම්) ඩබ්. ඩී.ඒ.කේ.දමයන්ති මිය +94 112854596 +94 112816178
වැඩසටහන් නිලධාරී (ප්‍රතිපත්ති සැලසුම්) ඊ.එම්.වයි.සචිත් +94 112854596 +94 112816178
වැඩසටහන් නිලධාරී(මූල්‍ය) ඩබ්.ඒ.ආර්.එන්.කුමාරසිංහ මිය +94 112815706 +94 112816178