ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව

පළමුවැනි මහල ,බ්ලොක් 5,බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යාන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 7, ශ්‍රී ලංකාව. දුරකතනය : +94 11 2662064 ෆැක්ස් : +94 11 2662064 ඉතැපෑල : sponec@slt.lk වෙබ් අඩවිය : www.nec.gov.lk

නම *
ඉතැපෑල *
දුරකතනය
කාරණය
පැමිණිල්ල
captcha  

Department Contacts

වැඩසටහන් නිලධාරී (ප්‍රතිපත්ති සැලසුම්)ඩබ්.ඩී.ඒ.කේ.දමයන්ති මිය+94 112854596+94 112816178necpoachala@gmail.com

තනතුර නම දුරකතන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
සභාපති මහාචාර්ය හරිස්චන්ද්‍ර අබේගුණවර්ධන මහතා +94 112662049 +94 112662039 chnec2018@gmail.com
උප සභාපති(ප්‍රතිපත්ති) පද්මිණි රණවීර මහත්මිය +94 112662059 +94 112662039 vcplnec@slt.lk
උප සභාපති(සැලසුම්) එම් . කිංස්ලි ප්‍රනාන්දු මහතා +94 112662057 +94 112662039 vcplnec@slt.lk
ලේකම් එස් .එස්.රෝෂිනි මහත්මිය +94 112662047 +94 112662064 secnec@slt.lk
සහකාර ලේකම් එස්.එම්. ඒ ද අල්විස් මයා +94 112662063 +94 112662064
ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ නිළධාරී ආචාර්ය. වී.පී රණවකගේ +94 112662032 +94 112662064 vranawaka@hotmail.com
ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ නිළධාරී ඒ .එන් .එල් .එම් . ද සිල්වා මහත්මිය +94 112662019 +94 112662064 lakminidesilva@yahoo.com
ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ නිළධාරී ආචාර්ය.ටී. සෝමරත්න +94 112662041 +94 112662064 thikshanis@yahoo.com
ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ නිළධාරී ආචාර්ය.ආර් .කේ .ආර් .එස් .රණසිංහ +94 112662032 +94 112662064 rajika.ranasinghe@gmail.com
ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ නිළධාරී ආචාර්ය.ඩබ් .ඩබ් .පි .එන් .වීරකෝන් +94 112662032 +94 112662064 nilmi_59@yahoo.com
ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ නිළධාරී එන්.පී. ජේ. හේවගේ මයා +94 112662034 +94 112662064 nisantaprem78@gmail.com
ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ නිළධාරී එස් .වී .ජි .එන් .ප්‍රියදර්ශනී +94 112662034 +94 112662064 niro82323@gmail.com
ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ නිළධාරී කේ .එච් .එස් . ලක්මාල් +94 112662034 +94 112662064 suranga.lakmal91@gmail.com
පරිපාලන නිළධාරී එච්.එෆ්.සී.ජේ.ෆොන්සේකා මයා +94 112662064 +94 112662064 champika.fonseka@gmail.com
වැඩසටහන් නිලධාරී(මූල්‍ය) +94 112662067 +94 112662064 accountsnec@yahoo.com
වැඩසටහන් නිලධාරී(ප්‍රතිපත්ති සැලසුම්) ඩබ් .ඩී .ඒ .කේ .දමයන්ති මිය +94 112662034 +94 112662064 achalanec2021@gmail.com
වැඩසටහන් නිලධාරී(තොරතුරු) ඩබ්.ඒ.ඩී.ටී.ජයසිංහ මිය +94 112662034 +94 112662064 dumznec@gmail.com
වැඩසටහන් නිලධාරී(ප්‍රතිපත්ති සැලසුම්) සී.ආර්.මයුරන් මයා +94 112662034 +94 112662064 mayuranchristy@gmail.com
වැඩසටහන් නිලධාරී(ප්‍රතිපත්ති සැලසුම්) එච් .ඩි .එම් .කේ .ගීතමාලි +94 112662019 +94 112662064 kaushi.geethamali@gmail.com