...

தொடர்ச்சியான ஆசிரியர் கற்கை நிகழ்ச்சிகள் நடைமுறைபடுத்துவதற்கான ஆராய்வு.අඛණ්ඩ ගුරු අධ්‍යාපන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිලිබඳ සමීකරණය A Study on Implementation of Continuing Teacher Education Progamme

கற்கை தலைப்பு : தொடர்ச்சியான ஆசிரியர் கற்கை நிகழ்ச்சிகள் நடைமுறைபடுத்துவதற்கான ஆராய்வு.
ஆராய்ச்சியாலர் : திரு. பீ.ஏ. டேவிட்

விபரங்களைப் பார்க்கவும் >>අධ්‍යයන මාතෘකාව : අඛණ්ඩ ගුරු අධ්‍යාපන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිලිබඳ සමීකරණය
පර්යේෂක : බි.ඒ. ඩාවිඩ් මහාතා

වැඩි විස්තර සඳහා >>Title of the Study : A Study on Implementation of Continuing Teacher Education Progamme
Researcher : Mr. B. A. David

Download more details>>

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.