பாடசாலை அடிப்படையான முகாமைத்துவம்පාසල් පාදක කලමනාකරණයSchool Based Management

கற்கை தலைப்பு : பாடசாலை அடிப்படையான முகாமைத்துவம்
ஆராய்ச்சியாலர் : திரு. டீ.சீ.டீ.சீ. த சில்வா

விபரங்களைப் பார்க்கவும் >>අධ්‍යයන මාතෘකාව : පාසල් පාදක කලමනාකරණය
පර්යේෂක : ටි.සි.ඩි.සි. ද සිල්වා මහාතා

වැඩි විස්තර සඳහා >>Title of the Study : School Based Management
Researcher : Mr. T.C.D.C. de Silva

Download more details>>