...

கல்வி முகாமைத்துவம் අධ්‍යාපනයේ කලමනාකරණයManagement of Education

கற்கை தலைப்பு : கல்வி முகாமைத்துவம்
ஆராய்ச்சியாலர் : திரு. எரிக் ஜே. த சில்வா

விபரங்களைப் பார்க்கவும் >>අධ්‍යයන මාතෘකාව : අධ්‍යාපනයේ කලමනාකරණය
පර්යේෂක : එරික් ජේ. ද සිල්වා මහාතා

වැඩි විස්තර සඳහා >>Title of the study : Management of Education
Researcher : Mr. Eric J. de Silva

Download more details>>

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.