ඉස්මතු කිරීම්

සෙවුම්සෙවුම්ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව අධ්‍යාපනය පිළිබඳ පළමු ද්විවාර්ෂික පර්යේෂණ සම්මන්ත්‍රණය (1 වන NECRS 2022)

ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව අධ්‍යාපනය පිළිබඳ පළමු ද්විවාර්ෂික පර්යේෂණ සම්මන්ත්‍රණය (1 වන NECRS 2022) 2022.12.16

Read More »

ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති රාමුව 2021 පිළිබඳ වලංගු කිරීමේ වැඩමුළුව

ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති රාමුව 2021 පිළිබඳ වලංගු කිරීමේ වැඩමුළුව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු  සුසිල්

Read More »