...

ප්‍රකාශන

NEC අධ්‍යාපනික සඟරා, වාර්තා සහ පොත් ඇතුළු අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන බොහෝ ප්‍රකාශන සකස් කරයි. මෙම ක්ෂේත්‍රයේ සුප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශන සඳහා උදාහරණ කිහිපයක් ඇතුළත් වේ; ප්‍රතිපත්ති ලේඛන, පර්යේෂණ ප්‍රකාශන.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.