...

අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය සහ පර්යේෂණ

අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ හා විශ්ලේෂණ

අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ සහ විශ්ලේෂණය තුළ අධ්‍යාපන පද්ධති, ආයතන සහ භාවිතයන් සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රමානුකූලව අධ්‍යයනය කිරීම සහ ඇගයීම ඇතුළත් වේ. මෙහි අරමුණ වන්නේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිවල සාර්ථකත්වය, සමානාත්මතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාව , ඉගෙනුමලබන්නන් සහ සමාජය කෙරෙහි බලපාන ආකාරය  පිළිබඳව ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින්, අධ්‍යාපනඥයින් සහ පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කිරීමයි.

ජාතික අධ්‍යාපන කොමින් සභාව මේ වන විට පහත සදහන් පර්යේෂණ කටයුතුවල නිරත වේ.

Assessment of Structural and Process Quality of Care and Education Provisions Provided to Preschool Children in Sri Lanka

The main purpose of this study is to assess the quality and standards of structural and process elements of ECCE provisions offered by ECD centres in Sri Lanka.

උපදේශකයින්

 • Dr. Indrani Talagala

NEC නිලධාරීන්

 • Dr. Priyangika Weerakoon
 • Mrs. Achala Damayanthi

නියමිත දිනය

August 2023

Survey of Current Status of International Schools in Sri Lanka

To examine the strengths, weaknesses of the existing system and set the achievable limits as quality standards

උපදේශකයින්

 • Prof. Marie Perera

NEC නිලධාරීන්

 • Mrs. Lakmini De Silva
 • Mrs. Kaushalya Geethamali

නියමිත දිනය

August 2023

Implementation of NVQ 5/6 Diploma Programmes in Sri Lanka

Evaluate quality and relevance of the NVQ programmes as well as to implement these programmes are developing diploma holders with right skills

උපදේශකයින්

 • Dr. Dimuthusiri Suraweera

NEC නිලධාරීන්

 • Mr. Mayuran Christy Rajenthira
 • Dr. Viraj Ranawakage

නියමිත දිනය

August 2023

Current Status of Professional Development of Teachers in Sri Lanka: Policy, Programs and Practices towards Professionalization of Teachers

To review the current status of professional development of teachers in Sri Lanka while focusing to its policy, programs and practices towards professionalization of teachers and propose a strategic framework of interventions to address the gaps and shortcomings in line with the national needs and the global trends.

උපදේශකයින්

 • Prof. Prasad Sethunga(University of Peradeniya)
 • Dr. Subhashini Wijesundera(University of Peradeniya)

NEC නිලධාරීන්

 • Dr. Nirosha Priyadarshani
 • Mrs. Achala Damayanthi

නියමිත දිනය

August 2023

STEM/STEAM Education in Sri Lanka – Current Status and Way Forward

To assess the extent of adoption of elements of STEM / STEAM education in Sri Lankan General Education System and recommend the ways of further promoting STEAM education approach by developing a framework.

උපදේශකයින්

 • Prof. Prasad Sethunga(University of Peradeniya)
 • Prof. Sakunthala Yatigammana((University of Peradeniya)

NEC නිලධාරීන්

 • Dr. Nirosha Priyadarshani,
 • Mr. Suranga Lakmal, Mr.Rasika Karunarathne

නියමිත දිනය

An investigation of the congruence of the human resources produced by the education sector with the national needs of Sri Lanka

Determine the extent to which the graduates produced by the Sri Lankan State University system have the necessary competence to contribute to national development

උපදේශකයින්

 • Prof. Gominda Ponnamperuma (University of Colombo)

NEC නිලධාරීන්

 • Dr. Rajika Ranasinghe
 • Mrs. Dumani Jayasinghe

නියමිත දිනය

August 2023

සෙවුම්Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.