...

අපව අමතන්න

ස්ථානය

පළමුවැනි මහල ,
බ්ලොක් 5,බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යාන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව,
බෞද්ධාලෝක මාවත,
කොළඹ 7,
ශ්‍රී ලංකාව.

අමතන්න

දුරකතනය : +94 11 2662064
Fax : +94 11 2662064

විද්‍යුත් තැපෑල

sponec@slt.lk

Get in Touch

අප හා සම්බන්ධ වන්න

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

ස්ථානය

පළමුවැනි මහල ,
බ්ලොක් 5,බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යාන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව,
බෞද්ධාලෝක මාවත,
කොළඹ 7,
ශ්‍රී ලංකාව.

විද්‍යුත් තැපෑල

sponec@slt.lk

අමතන්න

දුරකතනය : +94 11 2662064
Fax : +94 11 2662064

අප හා සම්බන්ධ වන්න

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

දෙපාර්තමේන්තු සම්බන්ධතා

නම ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
සභාපතිවරයාගේ කාර්යාලය
සභාපති මහාචාර්ය හරිස්චන්ද්‍ර අබේගුණවර්ධන මහතා
+94 112662049
94 112662039 chnec2018@gmail.com
පුද්ගලික සහකරු
උප සභාපතිවරුන්ගේ කාර්යාලය
උප සභාපති(ප්‍රතිපත්ති) පද්මිණි රණවීර මහත්මිය
+94 112662059
94 112662039 vcplnec@slt.lk
උප සභාපති(සැලසුම්) එම් . කිංස්ලි ප්‍රනාන්දු මහතා
+94 112662057
94 112662039 vcplnec@slt.lk
පුද්ගලික සහකරු
ලේකම් කාර්යාලය
ලේකම් එස් .එස්.රෝෂිනි මහත්මිය
+94 112662047
94 112662064 secnec@slt.lk
ලේකම් කාර්යාලය
පර්යේෂණ අංශය
ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ නිලධාරී ආචාර්ය. වී.පී රණවකගේ
+94 112662032
94 112662064 vranawaka@hotmail.com
ආචාර්ය.ටී. සෝමරත්න
+94 112662041
94 112662064 thikshanis@yahoo.com
ආචාර්ය.ආර් .කේ .ආර් .එස් .රණසිංහ
+94 112662032
94 112662064 rajika.ranasinghe@gmail.com
ආචාර්ය.ඩබ් .ඩබ් .පි .එන් .වීරකෝන්
+94 112662032
94 112662064 nilmi_59@yahoo.com
ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ නිළධාරී එන්.පී. ජේ. හේවගේ මයා
+94 112662034
94 112662064 nisantaprem78@gmail.com
වැඩසටහන් නිලධාරී(ප්‍රතිපත්ති සැලසුම්) ඩබ් .ඩී .ඒ .කේ .දමයන්ති මිය
+94 112662034
94 112662064 achalanec2021@gmail.com
එච් .ඩි .එම් .කේ .ගීතමාලි
+94 112662019
94 112662064 kaushi.geethamali@gmail.com
වැඩසටහන් නිලධාරි (තොරතුරු) ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.ටී ජයසිංහ මහත්මිය
+94 112662034
94 112662064 dumznec@gmail.com
පරිපාලන අංශය
පරිපාලන නිලධාරියා එච්.එෆ්.සී.ජේ. ෆොන්සේකා
+94 112662034
94 112662064 champika.fonseka@gmail.com
වැඩසටහන් නිලධාරි (මුදල්)

Get in Touch

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name

Map

සිතියම

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.