...

வெளியீடுகள்

கல்விசார் பத்திரிகைகள், அறிக்கைகள் மற்றும் புத்தகங்கள் உட்பட கல்விக் கொள்கை ஆராய்ச்சியில் கவனம் செலுத்தும் பல வெளியீடுகளை NEC தயாரிக்கிறது. இந்தத் துறையில் நன்கு அறியப்பட்ட வெளியீடுகளின் சில எடுத்துக்காட்டுகள்: கொள்கை ஆவணங்கள், ஆராய்ச்சி வெளியீடுகள்.

  1. கல்விக் கொள்கைகள்
  2. ஆராய்ச்சி வெளியீடு
  3. புள்ளியியல் டைஜஸ்ட்
  4. செய்தி கடிதம்
  5. சிம்போசியா செயல்முறை
  6.  ஆண்டு அறிக்கைகள்
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.