முந்தைய கமிஷன்கள்

தேசிய கல்வி ஆணைக்குழு 1991 இன் 19 இலக்கச் சட்டத்தின் மூலம் தாபிக்கப்பட்டது. 1991 ஜுலை மாதத்தில் நிறுவப்பட்ட ஆணைக்குழுவின் முதலாவது கூட்டம் 1991 ஆகஸ்ட் மாதம் 02 ஆந் திகதி நடைபெற்றது.

பின்வருவோர் முதலாவது ஆணைக்குழுவின் அங்கத்தவர்களாக விளங்கினார்.

பேராசிரியர், லக்ஷ்மன் ஜயதிலக்கதவிசாளர்
திரு. வின்சன்ற் பண்டிதபிரதித் தவிசாளர் (கொள்கை)
திரு. பீ. ஜே. பீ. அலஸ்பிரதித் தவிசாளர் (திட்டமிடல்)
பேராசிரியர், ஏ. பீ. ஆர். அலுவிஹாரே
பல்கலைக்ககை ஆணைக்குழு
பதவிவழி உறுப்பினர் தலைவர்
திரு. ஆர் கே. எச். எம். பர்னாந்து
பணிப்பாளா, பொது நிதி, திறைசேர்
பதவிவழி உறுப்பினர்
திரு. ஆ அபேரத்ன
செயலாளர், பொது நிர்வாக மாகாண சபைகள் அமைச்சு
பதவிவழி உறுப்பினர்
திரு. எம். டி. டி. பீரிஸ்
செயலாளர் கல்வி உயர் கல்வி அமைச்சு
பதவிவழி உறுப்பினர்
பேராசிரியர், டி. எஸ். விஜேசேகர
அவைத்தலைவர், TVEC
செயற்குழு அலுவலக உறுப்பினர்
திரு. டீ.எச். ஜயசுந்தர
அவைத்தலைவர் , ஹேலீச் குழு
உறுப்பினர்
பேராசிரியர், ஸ்வர்ன ஜயவீர
கல்வித்துறைப் பேராசிரியர் (கௌரவ ஓய்வு) கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்
உறுப்பினர்
திரு. ஏ.இசட். ஒமர்டீன்
கல்வி முன்னர் பணிப்பாளர்
உறுப்பினர்
பேராசிரியர், எச். பத்மநாதா
உப அவைத்தலைவர், UGC
உறுப்பினர்
பேராசிரியா, ஜீ.எல். பீரிஸ்
உப தலைமையதிகாரி, கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்
உறுப்பினர்
ஸ்ரீலங்காதிலக்க திரு. பீ. சங்கய்யாஹ்
முன்னர் கல்வி அலுவலர், கல்வி திணைக்களம்
உறுப்பினர்
திரு. ஓ.எஸ்.எம்.செனெவிரத்ன
ஓய்வுப்பெற்ற உயர் நீதி மன்ற நீதிபதி
உறுப்பினர்


முதலாவது ஆணைக்குழுவின் பதவிக் காலத்தில் அதன் உறுப்பினர்களில் பின்வரும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன.

 • 1992 மே மாதத்தில் திரு. .பி. அபேரத்னவின் இடத்திற்கு பொது நிர்வாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் மாகாணசபைகள் அமைச்சின் செயலாளரான திரு. எம். எம். ஜுனைட் நியமிக்கப்பட்டார்.
 • 1993 ஜுன் மாதத்தில் திரு. எம். டி. டி. பீரிஸ் இன் இடத்திற்கு கல்வி அமைச்சின் செயலாளரான திரு. என். வீ. கே. கே. வேரகொட நியமிக்கப்பட்டார்.
 • 1993 ஜுன் மாதத்தில் திரு. என். என். ஜுனைட்டின் இடத்திற்கு பொது நிர்வாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் மாகாணசபைகள் அமைச்சின் செயலாளரான திரு. எம். டி. டி. பீரிஸ் நியமிக்கப்பட்டார்.
 • 1993 ஒக்ரோபர் மாதத்தில் பேராசிரியர் ஏ. பீ. ஆர். அலுவிஹாரேயின் இடத்திற்கு பேராசிரியர் பி. எல். பண்டிதரத்ன நியமிக்கப்பட்டார்.
 • 1993 நவெம்பர் மாதத்தில் திரு. எம். டி. டி. பீரிஸ் அவர்களின் இடத்திற்கு பொது நிர்வாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் மாகாணசவைகள் அமைச்சின் செயலாளரான திரு. ஒஸ்ரின் பர்னாந்து நியமிக்கப்பட்டார்.
 • 1993 டிசெம்பர் மாதத்தில் திரு. டீ. எஸ். ஜயசுந்தர மரணமடைந்ததால் அவருடைய இடத்திற்கு திரு. எஸ். ரீ. விக்கிரமசிங்க 1994 ஏப்பிரல் மாதத்தில் நியமிக்கப்பட்டார்.
 • 1994 மே மாதத்தில் பேராசிரியர் ஜீ. எல். பீரிஸ் அவர்களின் இடத்திற்கு திரு. எம். ஜே. பெரேரா நியமிழக்கப்பட்டார்.
 • 1994 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் திரு. என். வீ. கே. கே. வேரகொடவின் இடத்திற்கு கல்வி, உயர் கல்வி அமைச்சின் செயலாளாரான திரு. எம். டி. டி. பீரிஸ் நியமிக்கப்பட்டார்.
 • 1994 ஒக்ரோபர் மாதத்தில் பேராசிரியர் பீ. எல். பண்டிதரத்னவின் இடத்திற்கு பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் தவிசாளரான பேராசிரியர் டபிள்யூ. எல் சிறிவீர நியமிக்கப்பட்டார்.
 • 1994 நவெம்பர் மாதத்தில் பேராசிரியர் டி. எஸ். விஜேசேகரவின் இடத்திற்கு தொழிற் கல்வி மற்றும் மூன்றாம் நிலை ஆணைக்குழுவின் தவிசாளர் பேராசிரியர் பீ. டபிள்யூ. ஏப்பாசிங்க நியமிக்கப்பட்டார்..
 • 1995 ஜுலை மாதத்தில் திரு. எஸ். கே. விக்கிரமசிங்கவின் இடத்திற்கு திரு. எம். பீ. எவ் ஆர் குறே நியமிக்கப்பட்டார்.
 • 1995 மே மாதத்தில் பேராசிரியர் டபிள்யு. எல் சிறிவீரவின் இடத்திற்கு பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் தவிசாளரான பேராசிரியர் எஸ். திலகரத்ன நியமிக்கப்பட்டார்.
Prof. C.L.V. JayathillekeChairman
Prof. K.D. ArulpragasamVice Chairman (Planning)
Dr. Tara de MelVice Chairperson (Policy)
Dr.(Mrs.) P. Alailiema Director of National PlanningEx-Officio Member
Mr. A. Andrew de Silva Secretary, Ministry of Education & Higher EducationEx-Officio Member
Mr. J.G. Keerthiratne Secretary, Ministry of Public Administration & Provincial CouncilEx-Officio Member
Prof. S. Thilalaratne Chairman, UGCEx-Officio Member
Mr. Anura Kumarasinghe Chairman, TVECEx-Officio Member
Prof. Swarna JayaweeraMember
Miss Kamala PerisMember
Mr. R. SivaratnamMember
Prof. S. PathmanathanMember
Dr. S. AmunugamaMember
Srilankatileka Mr. P. SangiahMember
Prof. A.M. SheriffdeenMember

The following changes of the membership of Commission as taken place during the period of 2nd Commission.

 • Prof. R.P.Gunewardene was appointed in place of Mr. A. Andrew de Silva Secretary, Ministry of Education.
Prof. R.P. GunawardaneChairman
Prof. ArulpragasamVice Chairman (Planning)
Prof. Swarna JayaweeraVice Chairperson (Policy)
Mr. V.K. Nanayakkara Secretary, Ministry of HRD, Education & Cultural AffairsEx. Officio Member
Mr. Armyne Wirasinghe Chairman, TVECEx. Officio Member
Prof. B.R.R.N. Mendis Chairman, UGCEx. Officio Member
Dr. (Mrs) P. Alailima Director of National PlanningEx. Officio Member
Mr. D.M. Sirisena Ministry of Public Administration & Provincial CouncilEx. Officio Member
Prof. Carlo FonsekaMember
Ms. Kamala PierisMember
Prof. S. SandarasegaramMember
Mrs. Jezima IsmailMember
Mr. Nigel HatchMember
Prof. Savitri GoonesekaraMember
Prof. Sucharitha GamlathMember
Prof. A.V. SuraweeraChairman
Mr. W. Sterling PereraVice Chairman (Planning & Policy)
Prof. Savitri GoonesekereMember
Prof. B.R.R.N.Mendis
Chairman , UGCEx-Officio Member
Dr. E.A. Weerasinghe Chairman, Tertiary and Vocational Education CommissionEx-Officio Member
Dr. Tara De MelMember
Mrs. M.B. Ekanayake Additional Director General, The TreasuryEx-Officio Member
Mr. A.M. Chandrapala Secretary, Ministry of Provincial Councils & Local GovernmentEx-Officio Member
Prof. Dayantha Wijesekera Vice Chancellor, University of MoratuwaMember
Prof. Rajiva Wijesinghe Dept of English, Sabaragamuwa UniversityMember
Prof. Rezvi Sheriff aculty of MedicineMember
Mrs. Nirmali Wickramasinghe Principal, Ladies CollegeMember
Mr. David Sanders Principal, Colombo International SchoolMember
Mrs. Faleela Be Jurampathy Principal, City High SchoolMember
Ms. Amara AmarasingheMember
Prof. A.V. SuraweeraChairman
Prof. Lal .S. Perera (upto 2008.06.21)
Dr. G. B. Gunawardena (from 2008.09.02)
Vice Chairman (Planning & Policy)
Prof. Lal .S. Perera (upto 2008.06.21)
Dr. G. B. Gunawardena (from 2008.09.02)
Vice Chairman (Planning & Policy)
Mr. Ariyarathna Hewage (upto 21/02/2008)
Secretary, Ministry of Education
Ex-Officio Member
Mr. M.M.N.D. Bandara (from 21/02/2008)
Secretary, Ministry of Education
Ex-Officio Member
Prof. Gamini Samaranayake
Chairman , UGC
Ex-Officio Member
Mr. T.G. Jayasinghe
Chairman,Tertiary and Vocational Education Commission
Ex-Officio Member
Mr. H.P. Cashian Herath
Secretary, Ministry of Local Government & Provicial Councils
Ex-Officio Member
Mr. A. Dayarathna (upto 24/09/2006)
Director, Ministry of Finance and planning
Ex-Officio Member
Mr. U.R. Senaviratna (from 24/09/2006)
Additional Secretary, Ministry of Finance & Planning
Ex-Officio Member
Rev. Prof. Bellanwila Wimalarathana Thero
Chancellor, University of Sri Jayawardenapura
Member
Prof. Dayantha Wijesekera
Team Leader, Technical Education Modernization Project
Member
Prof.P.W.Epasinghe
Adviser to H.E. the president
Member
Prof. Rezvi Sheriff
Director – Post Graduate Institute of Medicine
Member
Prof. S. Sandarasegaram
Dean, Faculty of Education, University of Colombo
Member
Mr. Mahinda Ralapanawa
Attorney at Law
Member
Mrs.N.M. Edussuriya
Principal, Leeds International School
Member
Mr. Lakshman Hettiarachchi
Finance and Management Consultant
Member
Prof. Lakshman JayatillekeChairman
Dr.(Mrs.)Jayanthi Gunasekara (from 29.04.2013) Vice Chairperson(Policy & Planning)
Dr.Sivanandam Sivasegaram (from 13.06.2016) Vice Chairman(Policy)
Dr.Ariyawansa Dissanayake Vice Chairman(Planning)
Prof. Mohan de Silva (from 22.12.2015)
Chairman , UGC
Ex-Officio Member
Prof. Rajiva Wijesinghe (from 22.12.2015)
Chairman , TVEC
Ex-Officio Member
Ven.Dr.Akuratiye Nanda Nayaka Thero
Vidyodya Pirivena
Member
Mr.W.M.Bandusena (from 23.09.2015)
Secretary, Ministry of Education
Member
Mr. R.M.S.P.S Bandara(from 05.08.2015)
Director, Department of Public Enterprises,Ministry of Finance
Member
Mr. H.T.Kamal Pathmasiri(from 23.09.2015)
Secretary, Ministry of Local Government & Provicial Councils
Member
Mr.M.Kingsly Fernando(upto )
Additional Secretary to the President
Member
Mr.Ariyarathna Hewage(upto ) Member
Mrs. Pushpa Kalubowila
Principal, Sujatha Vidyalaya
Member
Prof. Dayantha Wijesekera
Chancellor, UNIVOTEC
Member
Prof.Jayasena Kottegoda Member
Prof. S. Sandarasegaram Member
Dr.(Mrs.)Hiranthi Wijemanna Member
Prof. W.I.Siriweera Chairman
Dr.G.B.Gunawardana Vice Chairman(Policy)
Dr.T.A.Piyasiri Vice Chairman(Planning)
Prof. Mohan de Silva
Chairman , UGC
Ex-Officio Member
Prof. Dayantha Wijeyesekera
Chairman , TVEC
Ex-Officio Member
Ven.Dr.Akuratiye Nanda Nayaka Thero
Vidyodya Pirivena
Member
Prof.K.Kandasamy
Senior Lecturer,University of Jaffna
Member
Prof.M.A.Nuhuman Member
Prof.D.A.Tantrigoda Member
Prof.R.U.Halwathura
Senior Lecturer,University of Moratuwa
Member
Dr.S.B.Ekanayake Member
Dr.(Mrs.)Mallika Karunarathne Member
Mrs. Nayana Nathavitharana Member
Ms. Geetha K. Wimalaweera
Additional Director General, Department of Budget, Ministry of Finance
Member
Mrs.V.B.P.K.Weerasinghe Member