எங்களை தொடர்பு கொள்ள

Get in Touch

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name

Map

Location

1 வது மாடியில்,
தொகுதி 5,
பண்டாரநாயக்கா நினைவு சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபம் (BMICH),
பௌத்தலோக மாவத்தை, கொழும்பு 7,
இலங்கை

Email

sponec@slt.lk

தொடர்புகள்

தொலைபேசி : +94 11 2662064
தொலைநகல் : +94 11 2662064

Get in Touch

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name

Department Contacts

PhoneFaxEmail
Office of the Chairman
ChairpersonMS.Padmini Ranaweera
+94 112662049
94 112662039chnec2018@gmail.com
Personal Assistant
Office of the Vice Chairmen
Vice Chairman (Policy)To be Appointed
+94 112662059
94 112662039vcpolicynec@slt.lk
Vice Chairman (Planning)Mr.M.Kingsly Fernando
+94 112662057
94 112662039vcplnec@slt.lk
Personal Assistant
Office of Secretary
SecretaryMrs.S.S.Roshini
+94 112662047
94 112662064secnec@slt.lk
Personal Assistant
Research Division
Senior Policy Research OfficerDr. V.P. Ranawakage
+94 112662032
94 112662064vranawaka@hotmail.com
Dr. (Mrs.) R.K.R.S. Ranasinghe
+94 112662032
94 112662064rajika.ranasinghe@gmail.com
Dr. (Mrs.) W.W.P.N. Weerakoon
+94 112662032
94 112662064nilmi_59@yahoo.com
Policy Research OfficerMr.N.P.J.Hewage
+94 112662034
94 112662064nisantaprem78@gmail.com
Mr. K.H.S. Lakmal
+94 112662032
94 112662064suranga.lakmal91@gmail.com
Program Officer(Policy/Planning)Mrs.W.D.A.K.Damayanthi
+94 112662034
94 112662064achalanec2021@gmail.com
Mrs. H. D. M. K. Geethamali
+94 112662019
94 112662064kaushi.geethamali@gmail.com
Program Officer(Information)Mrs.W.A.D.T.Jayasinghe
+94 112662034
94 112662064dumznec@gmail.com
Administrative Division
Administrative Officer(Acting)Ms.Hiranthi Kathriarachchi
+94 112662034
94 112662064hiranthi72@gmail.com
Program Officer(Finance)

Map