අධාපන විද්‍යාපීඨ මගින් කරගෙන යනු ලබන ගුරු අධ්‍යාපන් වැඩසටහන්

අධ්‍යයන මාතෘකාව : අධාපන විද්‍යාපීඨ මගින් කරගෙන යනු ලබන ගුරු අධ්‍යාපන් වැඩසටහන්
පර්යේෂක : මහාචාර්ය්‍ය අසෝක ජයසේන

වැඩි විස්තර සඳහා >>