අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පළ සහ උසස් පෙළ විභාග

අධ්‍යයන මාතෘකාව : අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පළ සහ උසස් පෙළ විභාග
පර්යේෂක : ජේරාජ් විජේසූරිය මහාතා

වැඩි විස්තර සඳහා >>