සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයේ තත්ව විශ්ලේෂණය : ජ්‍යෙෂ්ඨ ද්විතීය පාසැල් විෂය මලාව (10-13)

අධ්‍යයන මාතෘකාව : සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයේ තත්ව විශ්ලේෂණය : ජ්‍යෙෂ්ඨ ද්විතීය පාසැල් විෂය මලාව (10-13)
පර්යේෂක : මහාචාර්ය්‍ය ස්වර්ණා විජේතුංග සහ මහාචාර්ය්‍ය එස්. රූපසිංහ

වැඩි විස්තර සඳහා >>