1 සහ 2 යන ප්‍රාථමික වසර වලදී ක්‍රියාකාරකම් පදනම් කරගත් වාචික ඉංග්‍රිසි භාවිතය සම්බන්ධ සමීකරණය

අධ්‍යයන මාතෘකාව : 1 සහ 2 යන ප්‍රාථමික වසර වලදී ක්‍රියාකාරකම් පදනම් කරගත් වාචික ඉංග්‍රිසි භාවිතය සම්බන්ධ සමීකරණය
පර්යේෂක : ආර්.වි. ප්‍රනාන්දු මහත්මිය සහ මනෙල් මල්ලව මහත්මිය

වැඩි විස්තර සඳහා >>