ආචාර්ය ඉන්ද්‍රානි තලගල

Dr.IndraniThalagala

 

‌හිටපු දෙපාර්තමේතු ප්‍රධානි

පූර්ව ළමා හා ප්‍රථමික අධ්‍යාපන ඒකකය, ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය