ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා විදේශීය උපාධිවල දායක්තවය, අදාලතාවය

අධ්‍යයන මාතෘකාව : ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා විදේශීය උපාධිවල දායක්තවය, අදාලතාවය
පර්යේෂක : පාෂිස් එම්. ස්ටෙපන් මහාතා

වැඩි විස්තර සඳහා >>