වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙනිය

Dr.AnurudhdhaPadeniya

‌ස්නායු ළමා රෝග විශේෂඥ, ලේඩි රිජ්වේ රෝහල