පසුගිය කොමිසම්

1991 අංක 19 දරණ ජාතික අධ්‍යාපන පනත මගින් ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කරන ලදී. ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව 1991 ජුලී මාසයේදී පත්කරනු ලැබූ අතර එහි ප්‍රථම රැස්වීම 1991 අගෝස්තු 2 වන දින පැවැත්වීය.

1වන කොමිසම – 1991 සිට 1996 දක්වා

පහත සදහන් සාමාජිකයන් ප්‍රථම කොමිෂන් සභාවට පත් කරනු ලැබිය.

මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් ජයතිලක   සභාපති
වින්ස්ටන් පණ්ඩිත මහතා   උප සභාපති, (ප්‍රතිපත්ති)
බ්.ජි.පි.අලස් මහතා   උප සභාපති, (සැලසුම්)
මහාචාර්ය එ.පි.අර්. අලුවිහාරේ
සභාපති, විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපදන කොමිෂන් සභාව
  නිල බලයෙන් පත් වු සමාජික
ආර්.කේ.එච්.එම්. ප්‍රනාන්දු මහතා
අධ්‍යක්ෂ, මුල්‍ය ආයතනය, භාණ්ඩාගාරය
  නිල බලයෙන් පත් වු සමාජික
ආර්. අබේරත්න මහතා
ලේකම්, පළාත් සභා සහ පරිපලන අමාත්‍යංශය
  නිල බලයෙන් පත් වු සමාජික
එම්.ඩි.ඩි. පීරිස් මහතා
ලේකම්, අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය
  නිල බලයෙන් පත් වු සමාජික
මහාචාර්ය ඩි.එස්. විජේසේකර
සභාපති, වෘතිය හා අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව
  නිල බලයෙන් පත් වු සමාජික
ඩි. එස්. ජයසුන්දර මහතා
සභාපති, හේලීස් සමූහ ව්‍යාපාරය
  සමාජික
මහාචාර්ය ස්වර්ණා ජයවීර
අධ්‍යාපනය පිලිබද හිටපු මහාචාර්ය්‍ය, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය
  සමාජික
ඒ.ඉසඩ්. ඔමර්ඩීන් මහතා
හිටපු අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
  සමාජික
මහාචාර්ය එස්. පත්මනාද
උප සභාපති, විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව
  සමාජික
මහාචාර්ය ජි.එල්. පිරිස්
උප කුලපති, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය
  සමාජික
ශ්‍රී ලන්කාතිලක පි. සන්ජියා මහතා
හිටපු අද්‍යාපන නිලධාරි, අධ්‍යාපන පීඨය
  සමාජික
ඔ.එස්.එම්. සෙනෙවිරත්න මහතා
හිටපු අග්‍ර විනිශ්චයකාර
  සමාජික

ප්‍රථම කොමිෂන් සභාවේ නිල කාලය තුල සමාජිකයන්ගේ පහත සදහන් වෙනස්කම් සිදුවිය.

 • 1992 මැයි මස සිට පී. අබේරත්න මයා වෙනුවට රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශීය කටයුතු සහ පලාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එම්.එම්. ජුනයිඩ් මහතා පත්කරන ලදී.
 • 993 ජුනි මස සිට එම්.ඩී.ඩී. පිරිස් මහතා වෙනුවට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එන්.වි.කේ.කේ. වේරගොඩ මහතා පත්කරන ලදී.
 • 1993 ජුනි මස සිට එන්.එන්. ජුනයිඩ් මහතා වෙනුවට රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශීය කටයුතු සහ පලාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එම්..ඩි.ඩි. පිරිස් මහතා පත්කරන ලදී.
 • 1993 ඔක්තොම්බර් මස සිට මහාචාර්ය ඒ.පි.ආර්. අළුවිහාරේ මහතා වෙනුවට විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය බ්.එල්. පණ්ඩිතරත්න මහතා පත්කරන ලදී.
 • 1993 නොවැම්බර් මස සිට එම්.ඩි.ඩි. පිරිස් මහතා වෙනුවට රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඔස්ටින් ප්‍රනන්දු මහතා පත්කරන ලදී.
 • ඩී.එස්. ජයසුන්දර මහතා 1993 දෙසැම්බර් මස අභාවයට පත් වූ නිසා එස්.ටී. වික්‍රමසිංහ මහතා ඔහු වෙනුවට පත්කරන ලදී.
 • 1994 මැයි මාසයේදී මහාචාර්ය ජි.ඇල්.පිරිස් වෙනුවට එම්.ජේ. පෙරේරා මහතා පත්කරන ලදී.
 • 1994 අගොස්තු මස සිට එන්.වී.කේ.කේ. වේර්ගොඩ මහතා වෙනුවට අධ්‍යාපන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එම්.ඩී.ඩී. පීරිස් මහතා පත්කරන ලදී.
 • 1994 ඔක්තොම්බර් මස සිට මහාචාර්ය ඩී.ඇල්. පණ්ඩිතරත්න මහතා වෙනුවට විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය ඩබ්.එල්. සිරිවීර මහතා පත්කරන ලදී.
 • 1994 නොවැම්බර් මස සිට මහාචාර්ය ඩී.එස්. විජේසේකර මහතා වෙනුවට තෘතීය හා අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය පී.ඩබ්. ඈපාසිංහ මහතා පත්කරන ලදී.
 • 1995 ජුලි මස සිට එස්.කේ. වික්‍රමසිංහ මහතා වෙනුවට එම්.පී.එෆ්.ආර්. කුරේ මහතා පත්කරන ලදී.
 • 1995 මැයි මස සිට ඩබ්.එල්. සිරිවීර මහතා වෙනුවට විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය එස්. තිලකරත්න මහතා පත්කරන ලදී.