අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) සම්පූර්ණ කල අයට උසස් අධ්‍යාපනයට පිවිසීමේ විකල්ප අවස්ථා වැඩි කිරීම

අධ්‍යයන මාතෘකාව : අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) සම්පූර්ණ කල අයට උසස් අධ්‍යාපනයට පිවිසීමේ විකල්ප අවස්ථා වැඩි කිරීම
පර්යේෂක : අචාර්ය්‍ය ජී.එල්.එස්. නනයක්කාර සහ ජේරාජ් ඉ. විජේසූරිය මහාතා

වැඩි විස්තර සඳහා >>