ස්වාමිනාදන් විමල් මහතා

 

‌ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය