අධ්‍යාපනය සහ සෞඛ්‍යය පිලිබඳ අන්තර් – ආංශික සමීකරණය

අධ්‍යයන මාතෘකාව : අධ්‍යාපනය සහ සෞඛ්‍යය පිලිබඳ අන්තර් – ආංශික සමීකරණය
පර්යේෂක :