අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රිසි වැඩසටහන පිලිබඳ ඇගයීම

අධ්‍යයන මාතෘකාව : අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රිසි වැඩසටහන පිලිබඳ ඇගයීම
පර්යේෂක : කමලා විජේරත්න මහත්මිය, ලක්ෂ්මි කුමාරණතුංග මහත්මිය සහ අයිරාංගනී පෙරෙර මහත්මිය

වැඩි විස්තර සඳහා >>