ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි දශකය තුල අධ්‍යාපන තාක්ෂණය


අධ්‍යයන මාතෘකාව
: ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි දශකය තුල අධ්‍යාපන තාක්ෂණය
පර්යේෂක : ආචාර්ය්‍ය කිත්සිරි ලියනගේ

වැඩි විස්තර සඳහා >>