ශ්‍රී ලංකාවේ මුල් ළමාවිය සහ සංවර්ධනය

අධ්‍යයන මාතෘකාව : ශ්‍රී ලංකාවේ මුල් ළමාවිය සහ සංවර්ධනය
පර්යේෂක : චිත්‍රාංගනී අභයදේව මහත්මිය

වැඩි විස්තර සඳහා >>