මහාචාර්ය දයන්ත විජේසේකර

සභාපති, තෘතියීක හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව