ආචාර්ය ජී.බී.ගුණවර්ධන

vc -editable3

උප සභාපති(ප්‍රතිපත්ති)