කර්මාන්ත අංශයෙහි සහභාගීත්ව වැඩසටහන් සහ කාර්මික ආයතන අතර සම්බන්ධතාවයන් පිළිබඳ ඇගයීම

අධ්‍යයන මාතෘකාව : කර්මාන්ත අංශයෙහි සහභාගීත්ව වැඩසටහන් සහ කාර්මික ආයතන අතර සම්බන්ධතාවයන් පිළිබඳ ඇගයීම

පර්යේෂක : ආචාර්ය්‍ය ටි.ඒ. පියසිරි මහාතා

වැඩි විස්තර සඳහා >>