අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රිසි වැඩසටහන පිලිබඳ ඇගයීම

අධ්‍යයන මාතෘකාව : අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රිසි වැඩසටහන පිලිබඳ ඇගයීම පර්යේෂක : කමලා විජේරත්න මහත්මිය, ලක්ෂ්මි කුමාරණතුංග මහත්මිය සහ අයිරාංගනී පෙරෙර මහත්මිය වැඩි විස්තර සඳහා >>

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පළ සහ උසස් පෙළ විභාග

අධ්‍යයන මාතෘකාව : අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පළ සහ උසස් පෙළ විභාග පර්යේෂක : ජේරාජ් විජේසූරිය මහාතා වැඩි විස්තර සඳහා >>

ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන පද්ධතියෙන් පිලිබිඹුවන සමාජභේදය : සංකල්පනාත්මක සහ න්‍යායාත්මක විමසීම

අධ්‍යයන මාතෘකාව : ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන පද්ධතියෙන් පිලිබිඹුවන සමාජභේදය : සංකල්පනාත්මක සහ න්‍යායාත්මක විමසීම පර්යේෂක : මහාචාර්ය සසංක පෙරේරා වැඩි විස්තර සඳහා >>

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ගුරු අධ්‍යාපන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

අධ්‍යයන මාතෘකාව : ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ගුරු අධ්‍යාපන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම පර්යේෂක : මහාචාර්ය්‍ය ඩබ්.ඒ. ද සිල්වා වැඩි විස්තර සඳහා >>

අධාපන විද්‍යාපීඨ මගින් කරගෙන යනු ලබන ගුරු අධ්‍යාපන් වැඩසටහන්

අධ්‍යයන මාතෘකාව : අධාපන විද්‍යාපීඨ මගින් කරගෙන යනු ලබන ගුරු අධ්‍යාපන් වැඩසටහන් පර්යේෂක : මහාචාර්ය්‍ය අසෝක ජයසේන වැඩි විස්තර සඳහා >>

ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතිය තුල අර්ය (Credit) හුවමාරු කිරීමේ යාන්ත්‍රණයක් සැලසුම් කිරීම පිළිබඳ අධ්‍යයනය

අධ්‍යයන මාතෘකාව : ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතිය තුල අර්ය (Credit) හුවමාරු කිරීමේ යාන්ත්‍රණයක් සැලසුම් කිරීම පිළිබඳ අධ්‍යයනය පර්යේෂක : මහාචාර්ය්‍ය කේ. තිලකරත්න සහ අචාර්ය්‍ය කේ. ටි. සොමරත්න වැඩි විස්තර සඳහා >>

තෘතිය අධ්‍යාපන ආයතන සහ විශ්ව විද්‍යාලයන්හි සිසුන් හා කාර්යමණ්ඩල ප්‍රචන්ඩත්වය සහ විනය ගරුක නොවීම නිසා ඇති වන සමාජීය හා දේශපාලන බලපෑම

අධ්‍යයන මාතෘකාව : තෘතිය අධ්‍යාපන ආයතන සහ විශ්ව විද්‍යාලයන්හි සිසුන් හා කාර්යමණ්ඩල ප්‍රචන්ඩත්වය සහ විනය ගරුක නොවීම නිසා ඇති වන සමාජීය හා දේශපාලන බලපෑම පර්යේෂක : මහාචාර්ය්‍ය ඒ.ජේ. වීරමුන්ද වැඩි විස්තර සඳහා >>

ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා විදේශීය උපාධිවල දායක්තවය, අදාලතාවය

අධ්‍යයන මාතෘකාව : ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා විදේශීය උපාධිවල දායක්තවය, අදාලතාවය පර්යේෂක : පාෂිස් එම්. ස්ටෙපන් මහාතා වැඩි විස්තර සඳහා >>

විශ්ව විද්‍යාල සහ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය අතර අන්තර් සම්බන්ධතා ආශ්‍රිත ගැටලු

අධ්‍යයන මාතෘකාව : විශ්ව විද්‍යාල සහ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය අතර අන්තර් සම්බන්ධතා ආශ්‍රිත ගැටලු පර්යේෂක : ආචාර්ය්‍ය එම්. ඉශාම් වැඩි විස්තර සඳහා >>

අඛණ්ඩ ගුරු අධ්‍යාපන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිලිබඳ සමීකරණය

අධ්‍යයන මාතෘකාව : අඛණ්ඩ ගුරු අධ්‍යාපන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිලිබඳ සමීකරණය පර්යේෂක : බි.ඒ. ඩාවිඩ් මහාතා වැඩි විස්තර සඳහා >>

දැනට පවතින අධ්‍යාපන නීති සමාලෝචනය සහ නව අධ්‍යාපන නීතීන්හී අවශ්‍යතාව පිලිබඳ අධ්‍යයනය

අධ්‍යයන මාතෘකාව : දැනට පවතින අධ්‍යෑපන නීති සමාලෝචනය සහ නව අධ්‍යාපන නීතීන්හී අවශ්‍යතාව පිලිබඳ අධ්‍යයනය පර්යේෂක : ආර්.කේ.ඩබ්. ගුණසේකර මහාතා සහ ලාලනි පෙරෙර මහත්මිය වැඩි විස්තර සඳහා >>