අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රිසි වැඩසටහන පිලිබඳ ඇගයීම

අධ්‍යයන මාතෘකාව : අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රිසි වැඩසටහන පිලිබඳ ඇගයීම
පර්යේෂක : කමලා විජේරත්න මහත්මිය, ලක්ෂ්මි කුමාරණතුංග මහත්මිය සහ අයිරාංගනී පෙරෙර මහත්මිය

වැඩි විස්තර සඳහා >>

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පළ සහ උසස් පෙළ විභාග

අධ්‍යයන මාතෘකාව : අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පළ සහ උසස් පෙළ විභාග
පර්යේෂක : ජේරාජ් විජේසූරිය මහාතා

වැඩි විස්තර සඳහා >>

ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන පද්ධතියෙන් පිලිබිඹුවන සමාජභේදය : සංකල්පනාත්මක සහ න්‍යායාත්මක විමසීම

අධ්‍යයන මාතෘකාව : ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන පද්ධතියෙන් පිලිබිඹුවන සමාජභේදය : සංකල්පනාත්මක සහ න්‍යායාත්මක විමසීම
පර්යේෂක : මහාචාර්ය සසංක පෙරේරා

වැඩි විස්තර සඳහා >>

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ගුරු අධ්‍යාපන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

අධ්‍යයන මාතෘකාව : ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ගුරු අධ්‍යාපන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
පර්යේෂක : මහාචාර්ය්‍ය ඩබ්.ඒ. ද සිල්වා

වැඩි විස්තර සඳහා >>

අධාපන විද්‍යාපීඨ මගින් කරගෙන යනු ලබන ගුරු අධ්‍යාපන් වැඩසටහන්

අධ්‍යයන මාතෘකාව : අධාපන විද්‍යාපීඨ මගින් කරගෙන යනු ලබන ගුරු අධ්‍යාපන් වැඩසටහන්
පර්යේෂක : මහාචාර්ය්‍ය අසෝක ජයසේන

වැඩි විස්තර සඳහා >>

අඛණ්ඩ ගුරු අධ්‍යාපන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිලිබඳ සමීකරණය

අධ්‍යයන මාතෘකාව : අඛණ්ඩ ගුරු අධ්‍යාපන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිලිබඳ සමීකරණය
පර්යේෂක : බි.ඒ. ඩාවිඩ් මහාතා

වැඩි විස්තර සඳහා >>

පාසල් පාදක කලමනාකරණය

අධ්‍යයන මාතෘකාව : පාසල් පාදක කලමනාකරණය
පර්යේෂක : ටි.සි.ඩි.සි. ද සිල්වා මහාතා

වැඩි විස්තර සඳහා >>

අධ්‍යාපනයේ කලමනාකරණය

අධ්‍යයන මාතෘකාව : අධ්‍යාපනයේ කලමනාකරණය
පර්යේෂක : එරික් ජේ. ද සිල්වා මහාතා

වැඩි විස්තර සඳහා >>

දැනට පවතින අධ්‍යාපන නීති සමාලෝචනය සහ නව අධ්‍යාපන නීතීන්හී අවශ්‍යතාව පිලිබඳ අධ්‍යයනය

අධ්‍යයන මාතෘකාව : දැනට පවතින අධ්‍යෑපන නීති සමාලෝචනය සහ නව අධ්‍යාපන නීතීන්හී අවශ්‍යතාව පිලිබඳ අධ්‍යයනය
පර්යේෂක : ආර්.කේ.ඩබ්. ගුණසේකර මහාතා සහ ලාලනි පෙරෙර මහත්මිය

වැඩි විස්තර සඳහා >>