ආචාර්ය ඉන්ද්‍රානි තලගල

  ‌හිටපු දෙපාර්තමේතු ප්‍රධානි පූර්ව ළමා හා ප්‍රථමික අධ්‍යාපන ඒකකය, ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය