වත්මන් කොමිෂන් සභාව


2012-2016 වත්මන් කොමිසම

Chairman 1
 • මහාචාර්ය සී. එල්. වී. ජයතිලක මහතා

  සභාපති

 • dr-sivasegaram
 • ආචාර්ය සිවනන්දම් සිවසේකරම්

  උප සභාපති(ප්‍රතිපත්ති)

 • නිල බලයෙන් පත්වන සාමාජිකයන්

  img255
 • Dr. Ariyawansa Dissanayake

  උප සභාපති(සැලසුම්)

 • prof_mohan_2
 • (English) Prof.Mohan de Silva

  සභාපති, විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව

 • rajiv2
 • (English) Prof.Rajiva Wijesingha

  සභාපති, තෘතියීක හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව

 • පත් කළ සාමාජිකයන්

 • Ven. Akuratiye Nanda Nayaka Thero

  Vidyodaya Pirivena

 • Wm bandusena edited
 • (English) Mr.W.M. Bandusena

  ලේකම්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

 • kamal pathmasiri edited
 • (English) Mr.H.T.Kamal Pathmasiri

  ලේකම්, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය

 • Prof.Sandasegaram edited
 • (English) Prof. S.Sandarasegaram

  අධ්‍යාපනඥ

 • (English) Mr.M.Kingsly Fernando

  Language doesn\\\'t support

 • ariyarathne edited
 • (English) Mr. Ariyaratne Hewage

  Language doesn\\\'t support

 • pushpa kalubovila-edited
 • (English) Mrs. Pushpa Kalubowila

  Principal, Sujatha Vidyalaya, Nugegoda

 • vc sir photo-edited
 • (English) Prof.Jayasena Kottegoda

  Educationist Educationist

 • (English) Mr. R.M.S.P.S.Bandara

  අධ්‍යක්ෂක , දෙපාර්ත‍මේන්තුව, මූල්‍ය අමාත්‍යාංශය

 • (English) Dr. (Mrs.) Hiranthi Wijemanna

  අධ්‍යාපනඥ

 • IMG_0042-150
 • Prof.Dayantha Wijesekara

  Chancellor, University of Vocational Technology

 • sec madam
 • H.N.N.Gunasekara

  ලේකම්