වත්මන් කොමිෂන් සභාව


2020 සිට වත්මන් කොමිසම

chairman_2020
 • මහාචාර්ය එච් . අබේගුණවර්ධන

  සභාපති

 • vicechairwomen_policy
 • පද්මිණි රණවීර මිය

  උප සභාපති(ප්‍රතිපත්ති)

 • vicechairman_planning
 • කිංස්ලි ප්‍රනාන්දු මහතා

    උප සභාපති (සැලසුම්)    

 • නිල බලයෙන් පත්වන සාමාජිකයන්

  Prof.SampathAmaratunga
 • මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග

  සභාපති, විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව

 • 8Commmission_Eng.Udeni
 • ඉංජිනේරු .උදේනි වික්‍රමසිංහ

  සභාපති, තෘතියීක හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව

 • පත් කළ සාමාජිකයන්

  Sec_MOE
 • ඇම් .ඇන් .රණසිංහ මහතා

  ‌ලේකම්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

 • ටී .එම් .ජේ. බණ්ඩාර මහතා

  ‌අධ්‍යක්‍ෂක, ජාතික සැලසුම්කරණ අමාත්‍යාංශය

 • Mr. M.M. Nayeemudeen
 • එම්. එම් . නයීමුදීන් මහතා

  ‌රාජ්‍ය පරිපාලන , ස්වදේශ කටයුතු , පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය

 • 8Commmission_Dr.piyasiri
 • ආචාර්ය. ටී .ඒ .පියසිරි

    ‌හිටපු උපකුලපති , වෘත්තීය තාක්‍ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය  

 • dr.KapilaBandara
 • ආචාර්ය කපිල බණ්ඩාර

  ‌පීඨාධිපති, අධ්‍යාපන පීඨය, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

 • ස්වාමිනාදන් විමල් මහතා

    ‌ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය  

 • Dr.AnurudhdhaPadeniya
 • වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙනිය

  ‌ස්නායු ළමා රෝග විශේෂඥ, ලේඩි රිජ්වේ රෝහල

 • Dr.IndraniThalagala
 • ආචාර්ය ඉන්ද්‍රානි තලගල

    ‌හිටපු දෙපාර්තමේතු ප්‍රධානි පූර්ව ළමා හා ප්‍රථමික අධ්‍යාපන ඒකකය, ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය  

 • Mr.AnuraDissanayake
 • ඩි . එම් .ඒ .ආර් .බි . දිසානායක මහතා

  ‌ලේකම්, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

 • Dr.HarshaAlles
 • ආචාර්ය හර්ෂ අලස්

  සභාපති , ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසැල