වත්මන් කොමිෂන් සභාව


2017 සිට වත්මන් කොමිසම

  • සභාපති

  • උප සභාපති(ප්‍රතිපත්ති)

  • උප සභාපති (සැලසුම්)

  • නිල බලයෙන් පත්වන සාමාජිකයන්

  • සභාපති, විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව

  • සභාපති, තෘතියීක හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව

  • පත් කළ සාමාජිකයන්

  • එච්.ජී.අප්සරා කල්දේරා මිය

    ලේකම්