වත්මන් කොමිෂන් සභාව


2017 සිට වත්මන් කොමිසම

img387
 • මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්.අයි.සිරිවීර

  සභාපති

 • vc -editable3
 • ආචාර්ය ජී.බී.ගුණවර්ධන

  උප සභාපති(ප්‍රතිපත්ති)

 • Dr.piyasiri
 • ආචාර්ය ටී.ඒ.පියසිරි

  උප සභාපති (සැලසුම්)

 • නිල බලයෙන් පත්වන සාමාජිකයන්

  prof_mohan_2
 • මහාචාර්ය ‌මොහාන් ද සිල්වා

  සභාපති, විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව

 • මහාචාර්ය දයන්ත විජේසේකර

  සභාපති, තෘතියීක හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව

 • පත් කළ සාමාජිකයන්

 • පූජ්‍ය අකුරැටියේ නන්ද නායක හිමි

  විද්‍යෝදය පිරිවෙන

 • මහාචාර්ය ආර්.යූ හල්වතුර

  ‌ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යය,‌මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය

 • kamal pathmasiri edited
 • එච්.ටී කමල් පත්මසිරි මහතා

  ලේකම්, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය

 • මහාචාර්ය කේ.කන්දසාමි

  ‌ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය,යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය

 • මහාචාර්ය එම්.ඒ.නුහුමාන්

 • මහාචාර්ය ඩී.ඒ.තන්ත්‍රිගොඩ

 • ආචාර්ය එස්.බී.ඒකනායක

 • අාචාර්යය මල්ලිකා කරුණාරත්න මහත්මිය

 • ගීතා ෙක්. විමලවීර මිය

  අති ෙර්ක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් , අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මුදල් අමාත්‍යාංශය

 • වී.බී.පී.කේ.වීරසිංහ මහත්මිය

 • එච්.ජී.අප්සරා කල්දේරා මිය

  ලේකම්