වත්මන් කොමිෂන් සභාව


2017 සිට වත්මන් කොමිසම

img387
 • මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්.අයි.සිරිවීර

  සභාපති

 • vc -editable3
 • ආචාර්ය ජී.බී.ගුණවර්ධන

  උප සභාපති(ප්‍රතිපත්ති)

 • Dr.piyasiri
 • Dr.T.A.Piyasiri

 • නිල බලයෙන් පත්වන සාමාජිකයන්

  prof_mohan_2
 • (English) Prof.Mohan de Silva

  සභාපති, විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව

 • rajiv2
 • (English) Prof.Rajiva Wijesingha

  සභාපති, තෘතියීක හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව

 • පත් කළ සාමාජිකයන්

 • Ven. Akuratiye Nanda Nayaka Thero

  විද්‍යෝදය පිරිවෙන

 • (English) Prof.R.U.Halwathura

 • kamal pathmasiri edited
 • එච්.ටී කමල් පත්මසිරි මහතා

  ලේකම්, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය

 • මහාචාර්ය කේ.කන්දසාමි

 • මහාචාර්ය එම්.ඒ.නුහුමාන්

 • මහාචාර්ය ඩී.ඒ.තන්ත්‍රිගොඩ

 • ආචාර්ය එස්.බී.ඒකනායක

 • අාචාර්යය මල්ලිකා කරුණාරත්න මහත්මිය

 • ගීතා ෙක්. විමලවීර මිය

  අති ෙර්ක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් , අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මුදල් අමාත්‍යාංශය

 • වී.බී.පී.කේ.වීරසිංහ මහත්මිය

 • sec madam
 • එච්.එන්.එන්.ගුණසේකර මිය

  ලේකම්