ප්‍රාදේශීය පාසැල් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ඇගයීම සහ මධ්‍ය මහා විද්‍යාල ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා වු වැඩසටහන

අධ්‍යයන මාතෘකාව : ප්‍රාදේශීය පාසැල් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ඇගයීම සහ මධ්‍ය මහා විද්‍යාල ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා වු වැඩසටහන
පර්යේෂක : ආචාර්ය්‍ය එන්.කේ. කුලරත්න

වැඩි විස්තර සඳහා >>