ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතිය තුල අර්ය (Credit) හුවමාරු කිරීමේ යාන්ත්‍රණයක් සැලසුම් කිරීම පිළිබඳ අධ්‍යයනය

අධ්‍යයන මාතෘකාව : ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතිය තුල අර්ය (Credit) හුවමාරු කිරීමේ යාන්ත්‍රණයක් සැලසුම් කිරීම පිළිබඳ අධ්‍යයනය
පර්යේෂක : මහාචාර්ය්‍ය කේ. තිලකරත්න සහ අචාර්ය්‍ය කේ. ටි. සොමරත්න

වැඩි විස්තර සඳහා >>