தேசிய கல்வி நிருவகத்தின் ஆசிரியர் கல்வி நிகழ்ச்சிகள் நடைமுறைப் படுத்தல்.

கற்கை தலைப்பு : Tதேசிய கல்வி நிருவகத்தின் ஆசிரியர் கல்வி நிகழ்ச்சிகள் நடைமுறைப் படுத்தல்.
ஆராய்ச்சியாலர் : பேராசிரியர் டப்லிவு.ஏ.டீ. சில்வா

விபரங்களைப் பார்க்கவும் >>