பொதுக் கல்வி சூழ்நிலை பகுப்பாய்தல்: முதுநிலை இரண்டாம்தர பாடசாலை பாடத்தொகுப்பு (10-13 தரங்கள்)

கற்கை தலைப்பு : பொதுக் கல்வி சூழ்நிலை பகுப்பாய்தல்: முதுநிலை இரண்டாம்தர பாடசாலை பாடத்தொகுப்பு (10-13 தரங்கள்)
ஆராய்ச்சியாலர் : பேராசிரியை ஸ்வர்னா விஜேதுங்க, பேராசிரியர் எஸ். ரூபசிங்க

விபரங்களைப் பார்க்கவும் >>