1ம், 2ம் பாலர் வகுப்புகளிள் செயற்பாடுகளை அடிப்படையாகக்கொண்ட வாய்மொழி ஆங்கிள பாவனை சம்பன்தமான ஆராய்ச்சி

கற்கை தலைப்பு : 1ம், 2ம் பாலர் வகுப்புகளிள் செயற்பாடுகளை அடிப்படையாகக்கொண்ட வாய்மொழி ஆங்கிள பாவனை சம்பன்தமான ஆராய்ச்சி
ஆராய்ச்சியாலர் : திருமதி. ஆர்.வீ. பர்மாம்டு, திருமதி. மானெல் மல்லவ

விபரங்களைப் பார்க்வும் >>