இலங்கையின் சமூக பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு வெளிநாட்டு பட்டப்படிப்புகளின் பங்கீடு மற்றும் பொருத்தம்.

கற்கை தலைப்பு : இலங்கையின் சமூக பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு வெளிநாட்டு பட்டப்படிப்புகளின் பங்கீடு மற்றும் பொருத்தம்.

ஆராய்ச்சியாலர் : திரு.பிராசிச் எம். ஸ்டெபன்

விபரங்களைப் பார்க்கவும் >>