கடந்த கால ஆணைக்குழுக்கள்

தேசிய கல்வி ஆணைக்குழு 1991 இன் 19 இலக்கச் சட்டத்தின் மூலம் தாபிக்கப்பட்டது. 1991 ஜுலை மாதத்தில் நிறுவப்பட்ட ஆணைக்குழுவின் முதலாவது கூட்டம் 1991 ஆகஸ்ட் மாதம் 02 ஆந் திகதி நடைபெற்றது.

1வது ஆணைக்குழு – 1991 இல் இருந்து 1996 வரை

பின்வருவோர் முதலாவது ஆணைக்குழுவின் அங்கத்தவர்களாக விளங்கினார்.

பேராசிரியர், லக்ஷ்மன் ஜயதிலக்க   தவிசாளர்
திரு. வின்சன்ற் பண்டித   பிரதித் தவிசாளர் (கொள்கை)
திரு. பீ. ஜே. பீ. அலஸ்   பிரதித் தவிசாளர் (திட்டமிடல்)
பேராசிரியர், ஏ. பீ. ஆர். அலுவிஹாரே
பல்கலைக்ககை ஆணைக்குழு
  பதவிவழி உறுப்பினர் தலைவர்
திரு. ஆர் கே. எச். எம். பர்னாந்து
பணிப்பாளா, பொது நிதி, திறைசேர்
  பதவிவழி உறுப்பினர்
திரு. ஆ அபேரத்ன
செயலாளர், பொது நிர்வாக மாகாண சபைகள் அமைச்சு
  பதவிவழி உறுப்பினர்
திரு. எம். டி. டி. பீரிஸ்
செயலாளர் கல்வி உயர் கல்வி அமைச்சு
  பதவிவழி உறுப்பினர்
பேராசிரியர், டி. எஸ். விஜேசேகர
அவைத்தலைவர், TVEC
  செயற்குழு அலுவலக உறுப்பினர்
திரு. டீ.எச். ஜயசுந்தர
அவைத்தலைவர் , ஹேலீச் குழு
  உறுப்பினர்
பேராசிரியர், ஸ்வர்ன ஜயவீர
கல்வித்துறைப் பேராசிரியர் (கௌரவ ஓய்வு) கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்
  உறுப்பினர்
திரு. ஏ.இசட். ஒமர்டீன்
கல்வி முன்னர் பணிப்பாளர்
  உறுப்பினர்
பேராசிரியர், எச். பத்மநாதா
உப அவைத்தலைவர், UGC
  உறுப்பினர்
பேராசிரியா, ஜீ.எல். பீரிஸ்
உப தலைமையதிகாரி, கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்
  உறுப்பினர்
ஸ்ரீலங்காதிலக்க திரு. பீ. சங்கய்யாஹ்
முன்னர் கல்வி அலுவலர், கல்வி திணைக்களம்
  உறுப்பினர்
திரு. ஓ.எஸ்.எம்.செனெவிரத்ன
ஓய்வுப்பெற்ற உயர் நீதி மன்ற நீதிபதி
  உறுப்பினர்

முதலாவது ஆணைக்குழுவின் பதவிக் காலத்தில் அதன் உறுப்பினர்களில் பின்வரும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன.

 • 1992 மே மாதத்தில் திரு. .பி. அபேரத்னவின் இடத்திற்கு பொது நிர்வாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் மாகாணசபைகள் அமைச்சின் செயலாளரான திரு. எம். எம். ஜுனைட் நியமிக்கப்பட்டார்.
 • 1993 ஜுன் மாதத்தில் திரு. எம். டி. டி. பீரிஸ் இன் இடத்திற்கு கல்வி அமைச்சின் செயலாளரான திரு. என். வீ. கே. கே. வேரகொட நியமிக்கப்பட்டார்.
 • 1993 ஜுன் மாதத்தில் திரு. என். என். ஜுனைட்டின் இடத்திற்கு பொது நிர்வாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் மாகாணசபைகள் அமைச்சின் செயலாளரான திரு. எம். டி. டி. பீரிஸ் நியமிக்கப்பட்டார்.
 • 1993 ஒக்ரோபர் மாதத்தில் பேராசிரியர் ஏ. பீ. ஆர். அலுவிஹாரேயின் இடத்திற்கு பேராசிரியர் பி. எல். பண்டிதரத்ன நியமிக்கப்பட்டார்.
 • 1993 நவெம்பர் மாதத்தில் திரு. எம். டி. டி. பீரிஸ் அவர்களின் இடத்திற்கு பொது நிர்வாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் மாகாணசவைகள் அமைச்சின் செயலாளரான திரு. ஒஸ்ரின் பர்னாந்து நியமிக்கப்பட்டார்.
 • 1993 டிசெம்பர் மாதத்தில் திரு. டீ. எஸ். ஜயசுந்தர மரணமடைந்ததால் அவருடைய இடத்திற்கு திரு. எஸ். ரீ. விக்கிரமசிங்க 1994 ஏப்பிரல் மாதத்தில் நியமிக்கப்பட்டார்.
 • 1994 மே மாதத்தில் பேராசிரியர் ஜீ. எல். பீரிஸ் அவர்களின் இடத்திற்கு திரு. எம். ஜே. பெரேரா நியமிழக்கப்பட்டார்.
 • 1994 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் திரு. என். வீ. கே. கே. வேரகொடவின் இடத்திற்கு கல்வி, உயர் கல்வி அமைச்சின் செயலாளாரான திரு. எம். டி. டி. பீரிஸ் நியமிக்கப்பட்டார்.
 • 1994 ஒக்ரோபர் மாதத்தில் பேராசிரியர் பீ. எல். பண்டிதரத்னவின் இடத்திற்கு பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் தவிசாளரான பேராசிரியர் டபிள்யூ. எல் சிறிவீர நியமிக்கப்பட்டார்.
 • 1994 நவெம்பர் மாதத்தில் பேராசிரியர் டி. எஸ். விஜேசேகரவின் இடத்திற்கு தொழிற் கல்வி மற்றும் மூன்றாம் நிலை ஆணைக்குழுவின் தவிசாளர் பேராசிரியர் பீ. டபிள்யூ. ஏப்பாசிங்க நியமிக்கப்பட்டார்..
 • 1995 ஜுலை மாதத்தில் திரு. எஸ். கே. விக்கிரமசிங்கவின் இடத்திற்கு திரு. எம். பீ. எவ் ஆர் குறே நியமிக்கப்பட்டார்.
 • 1995 மே மாதத்தில் பேராசிரியர் டபிள்யு. எல் சிறிவீரவின் இடத்திற்கு பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் தவிசாளரான பேராசிரியர் எஸ். திலகரத்ன நியமிக்கப்பட்டார்.

7வது ஆணைக்குழு – 2017 – 2019

பேராசிரியர். டப்ளியு. ஐ. சிறிவீர   தலைவர்
கலாநிதி. ஜீ. பீ. குணவர்த்தன   (துணைத் தலைவர். கொள்கை)
கலாநிதி. ரீ. ஏ. பியசிறி   கலாநிதி. ரீ. ஏ. பியசிறி (துணைத் தலைவர். திட்டமிடல்)
பேராசிரியர். மொகான் டீ. சில்வா
தலைவர் , பல்கலைக்கழக மாணியங்கள் ஆணைக்குழு
  பதவிவழி உறுப்பினர்
பேராசிரியர். தயன்த விஜய சேகர
தலைவர் , TVEC
  பதவிவழி உறுப்பினர்
வணக்கத்திற்குரிய, கலாநிதி அகுரடியா, நன்த நாயக தேரர்
Vidyodya Pirivena
  அங்கத்தவர்
பேராசிரியர். கே. கந்தசாமி
மூத்த விரிவுரையாளர், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்
  அங்கத்தவர்
பேராசிரியர். எம். ஏ. நுஃமான்
  அங்கத்தவர்
பேராசிரியர் டீ. ஏ தந்திரிகொட
  அங்கத்தவர்
பேராசிரியர். ஹல்வதுர
மூத்த விரிவுரையாளர், மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகம்
  அங்கத்தவர்
கலாநிதி. எஸ். பீ. ஏகனாயக
  அங்கத்தவர்
கலாநிதி. திருமதி. மல்லிகா கருணாரத்ண   அங்கத்தவர்
திருமதி. நயனா நதாவிதாரண
  அங்கத்தவர்
திருமதி. கீதா கே. விமலவீர
மேலதிக இயக்குனர் ஜெனரல், பாதீட்டு திணைக்களம், நிதி அமைச்சு
  அங்கத்தவர்
திருமதி. வீ. பீ. பீ கே. வீரசிங்க   அங்கத்தவர்