1997ம் ஆண்டு கல்வி புதுப்பித்தல் மூலமாக GCE உயர்தர விஞ்ஞான பாடங்களை கற்பித்தளுக்கு ஏற்பட்ட தாக்கத்தை மதிப்பிடுதல்.

கற்கை தலைப்பு : 1997ம் ஆண்டு கல்வி புதுப்பித்தல் மூலமாக GCE உயர்தர விஞ்ஞான பாடங்களை கற்பித்தளுக்கு ஏற்பட்ட தாக்கத்தை மதிப்பிடுதல்.
ஆராய்ச்சியாலர் : பேராசிரியை சுனேத்ரா கருனாரத்ன

விபரங்களைப் பார்க்கவும் >>